وب سرویس شاخص بورس کشورها

Request

GET https://gateway.accessban.com/public/web-service/list/global-stocks-indicators

Query parameters

Parameter name Value Description Additional
format string

فرمت خروجی

Possible values are:

  • json
  • xml
limit integer

تعداد موارد ارایه شده در صفحه

page integer

شماره صفحه برای ارائه دیتا

Authorisation

This request requires the use of one of following authorisation methods: API key .

Response

The following HTTP status codes may be returned, optionally with a response resource.

Status code Description Resource
200 OK

عملیات موفق

Market Indicator
400 Bad Request

پارامتر های ارسالی اشتباه است

401 Unauthorized

هویت شما تایید نشده است

403 Forbidden

وب سرویس شما غیرفعال شده و یا دسترسی لازم را ندارید

404 Not Found

وب سرویس مورد نظر پیدا نشد


Explore this API

format

فرمت خروجی

limit

تعداد موارد ارایه شده در صفحه

page

شماره صفحه برای ارائه دیتا

Response Content-Type

Choose an authorisation method:

API key API key to be used for request
Try it out!